Метою та завданням навчальної дисципліни є набуття фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань правильної постановки та комп'ютерозованого розв'язування оптимізаційних задач методами математичного програмування.

Мета і завдання навчання дисципліни "Лінгвістична інформатика" полягає в тому, щоб навчити студентів використовувати комп'ютерні засоби опрацювання мовних даних, застосовувати комп'ютерні моделі мови не тільки в лінгвістиці, а й у суміжних з нею дисциплінах. Орієнтувати на використання комп'ютерів для вирішення різноманітних наукових і практичних завдань, пов'язаних з мовою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь використання положень стандартизації та сертифікації програмних засобів.

Мета навчання курсу "Вступ до спеціальності (інформатика)" – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для раціонального використання понять, принципів, положень інформатики у своїй майбутній професійній діяльності, для поглиблення теоретичної підготовки з інформатики, для формування вміння формувати елементи інформаційної, математичної і загальної культури учнів середніх навчальних закладів, інтенсифікації пізнавальної діяльності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, а результатам навчання – практичної значущості, розкриття творчого потенціалу вчителя і учня, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учнів, формування світогляду, свідомого ставлення до навколишнього світу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності навчання інформатики в середній школі на сучасному етапі розвитку освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, інформатичні дисципліни, методика навчання економіки.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Методики інтерактивного навчання.
  2. Методика вивчення прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних мереж.
  3. Методика вивчення алгоритмізації і програмування, основ математичної логіки.

Інформаційні системи і технології в економіці (ІСіТ в економіці)

Курс належить до дисциплін професійно-орієнтованого циклу для студентів економічних спеціальностей (спеціалістів і магістрів).

ІСіТ в економіці займає важливе місце в системі професійної підготовки майбутніх економістів та викладачів економічних дисциплін, формує і розвиває у студентів цілісний науковий світогляд з інформаційних технологій, забезпечує розвиток і саморозвиток, формування готовності до використання ІСіТ у своїй майбутній професійній діяльності.

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних аспектів і практичних знань з основ створення та функціонування сучасних ІСіТ, які використовуються у різних галузях економіки; ефективне використання існуючих автоматизованих систем опрацювання економічних даних; здійснення комплексного підходу до оптимальної організації фінансових обчислень, систем обліку та управління; формування умінь і навичок використання ІСіТ при розв’язуванні конкретних економічних задач.

Використання ІКТ у процесі навчання математичних дисциплін

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів інформатики умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп'ютерних технологій.

Даний курс присвячений розробці та аналізу алгоритмів.

Дисципліна «Конструювання та аналіз алгоритмів» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

"Методи обчислень"- розділ інформатики, в якому вивчаються питання побудови, застосування, дослідження алгоритмів наближеного (зокрема чисельного) розв’язування математичних задач, що моделюють різноманітні процеси. У наш час більшість обчислювальних алгоритмів орієнтована на використання комп’ютера .

У курсі розглядаються такі фундаментальні поняття інформатики як інформаційна, зокрема математична, модель, обчислювальний експеримент і технологія його здійснення, що лежать в основі проведення наукових та прикладних досліджень.

Навчальна дисципліна «Основи інформатики» є пропедевтичною щодо навчання студентів програмуванню та вільному володінню мовою програмування як засобом вирішення традиційного кола завдань алгоритмічною мовою (арифметико-логічних, сортування та пошуку даних, наближеним обчисленням, опрацюванню тексту). У пропонованому курсі акценти розставляються на темах щодо основ алгоритмізації. Навчання основ алгоритмізації сприятиме поступовому переходу до ґрунтовного навчання структур даних в пам’яті та файлах і опису алгоритмів для роботи з ними, до розробки складніших програм, алгоритмів та структур даних сприятиме формуванню рівня знань алгоритмічної мови та в подальшому програмуванню, що допоможе вільно оперувати типами даних та змінних величин довільної складності та алгоритмами їх опрацювання.

Курс «Системи комп’ютерної математики та їх використання у навчальному процесі» присвячений актуальним питанням комп’ютерної математики, зокрема основам роботи у середовищі сучасних систем комп’ютерної математики Maple та Sage. Метою курсу є набуття студентами навичок та умінь розв’язувати математичні з використання засобів СКМ, що необхідні їм для опанування на старших курсах змістом таких навчальних дисциплін як «Методи обчислень» та «Комп’ютерне моделювання».  Окрему увагу приділено основам програмування у середовищі СКМ та питанням використання СКМ у навальному процесі.

Курс складається з двох навчальних модулів. Перший модуль присвячений основам роботи у СКМ Maple. А саме, розглядаються засоби для розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем, окремих задач математичного аналізу, алгебри та геометрії. Засобам побудови графіків у різних системах координат, як на площині на у просторі присвячена окрема тема. Окрема увага приділена також основам процедурного програмування у СКМ Maple.

Другий модуль присвячений вільно поширювальній веб-системі комп’ютерної математики Sage.  Розглядаються основні принципи роботи у середовищі Sage, засоби перетворення аналітичних виразів, побудови графіків функцій та функціональних залежностей, розв’язування рівнянь та нерівностей, задач комбінаторики тощо.

Наприкінці кожного модуля передбачено розгляд методів та прийомів використання СКМ у навчальному процесі у школі. Планується розгляд відповідних навчальних ситуацій та їх аналіз. 

Курс теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів гуманітарних спеціальностей