1І Комп'ютерна графіка та анімація

Метою викладання навчальної дисципліни є систематизація знань про сучасні графічні програми, оволодіння основними програмними засобами для роботи з растровою і векторною графікою і набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами растрової і векторної графіки на рівні кваліфікованого користувача.

Дисципліна ”Інформатика” призначена для надання системних відомостей про інформатику як науку, сучасні технології у галузі інформатики, принципи їх використання в професійній діяльності.
Модуль10. Алгоритмізація та програмування.
Основні поняття:
Алгоритм та його властивості, базові алгоритмічні структури, способи подання алгоритмів, програма, мови програмування, парадигми програмування, об’єктно-орієнтоване програмування та його основні поняття: класи, об’єкти, методи, конструктори, деструктори, наслідування, поліморфізм.
Основні вміння:
Розробляти та представляти алгоритми розв’язування задач різними способами, використовувати індуктивні та дедуктивні методи розробки програм, аналізувати розроблені алгоритми.

Формування комп'ютерної грамотності учнів, тобто формування сукупності знань, умінь і навичок, як забезпечують студентам можливість застосовувати об­числювальну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.

Навчальна дисципліна «Інформатика» розрахована на  студентів, які вивчали інформатику у курсі загальноосвітньої школи і просунулися вперед на шляху освоєння інформатики та сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій. Змістом дисципліни є навчання теоретичної бази з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне їх використання, формування основ інформаційної культури студентів.

Дисципліна ”Інформатика” призначена для надання системних відомостей про інформатику як науку, сучасні технології у галузі  інформатики, принципи їх використання в професійній діяльності.

В курсі розглянуто питання, що стосуються операційних систем, технологій опрацювання різних типів даних (графічних, текстових, числових, баз даних), технологій Веб 2.0, використання програмних засобів загального,  спеціального та навчального призначення.

Навчальна дисципліна «Інформаційно-комунікаційні технології» розрахована на  студентів, які вивчали інформатику у курсі загальноосвітньої школи і просунулися вперед на шляху освоєння сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Змістом дисципліни є навчання теоретичної бази з інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності, формування основ інформаційної культури студентів.

Метою курсу є систематизація знань про сучасні графічні програми, оволодіння основними програмними засобами для роботи з растровою і векторною графікою і набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами растрової і векторної графіки на рівні кваліфікованого користувача.