Курси викладачів кафедри програмної інженерії (зав.кафедри - д.фіз.-матем.н., проф. Кудін А.П.)

Курсова робота є завершальним етапом в опануванні дисциплін з програмування, що вивчалися студентами першого та другого курсів спеціальності ІПЗ.

Мета курсової роботи - виконання дослідження щодо поставленої задачі, закріплення знань і навичок зі створення програм. Вона досягається через виконання об'єктного аналізу з області поставленої задачі, розробкі проекту програми засобами UML, реалізації власних класів на обраній мові ООП, складання, налагодження і документування програми в цілому.

Результатом роботи є технічне завдання до проекту, пояснювальна записка, що містить опис проекту, дієздатна програма, її прокоментований текст на мові програмування, відповідні графічні матеріали та інструкція оператора.

Дисципліна знайомить із питаннями інформатизації системи освіти, використанням інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній практиці і їх впливом на людину, її мислення, психологічний стан. Під час вивчення дисципліни висвітлюються питання застосування мультимедійних, мережевих і супутникових технологій у навчальному процесі, можливості використання цифрових освітніх ресурсів та Інтернет-технологій у вирішенні освітніх завдань. Особлива увага приділяється методиці та технологіям розробки електронних засобів навчального призначення нового покоління.

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Предмет інформатики як науки складають: апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Курс «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій» орієнтований на підготовку фахівців з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» всіх форм навчання. Курс є загальнопрофесійною дисципліною. У зв'язку з цим у курсі розглядаються теоретические проблеми та практичні аспекти організації і побудови інформаційних технологій, необхідні для вивчення ряду загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін даного напряму підготовки.

Методика навчання інформатики – розділ педагогічної науки, що досліджує закономірності навчання інформатики в середній школі на сучасному етапі розвитку освіти.

Метою курсу "Методика навчання інформатики" є формування методичних компетенцій майбутнього вчителя інформатики.