Допомогти з Search courses
Метою та завданням навчальної дисципліни є набуття фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань правильної постановки та комп'ютерозованого розв'язування оптимізаційних задач методами математичного програмування.

Інформаційні системи і технології в економіці (ІСіТ в економіці)

Курс належить до дисциплін професійно-орієнтованого циклу для студентів економічних спеціальностей (спеціалістів і магістрів).

ІСіТ в економіці займає важливе місце в системі професійної підготовки майбутніх економістів та викладачів економічних дисциплін, формує і розвиває у студентів цілісний науковий світогляд з інформаційних технологій, забезпечує розвиток і саморозвиток, формування готовності до використання ІСіТ у своїй майбутній професійній діяльності.

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних аспектів і практичних знань з основ створення та функціонування сучасних ІСіТ, які використовуються у різних галузях економіки; ефективне використання існуючих автоматизованих систем опрацювання економічних даних; здійснення комплексного підходу до оптимальної організації фінансових обчислень, систем обліку та управління; формування умінь і навичок використання ІСіТ при розв’язуванні конкретних економічних задач.

"Методи обчислень"- розділ інформатики, в якому вивчаються питання побудови, застосування, дослідження алгоритмів наближеного (зокрема чисельного) розв’язування математичних задач, що моделюють різноманітні процеси. У наш час більшість обчислювальних алгоритмів орієнтована на використання комп’ютера .

У курсі розглядаються такі фундаментальні поняття інформатики як інформаційна, зокрема математична, модель, обчислювальний експеримент і технологія його здійснення, що лежать в основі проведення наукових та прикладних досліджень.